Pozyskiwane przez nas dane geoprzestrzenne umożliwiają przygotowanie różnych specjalistycznych analiz środowiskowych.  Pozwalają one śledzić zmiany o charakterze przyrodniczym oraz antropogenicznym.

Nasz zespół specjalistów z zakresu fotogrametrii i teledetekcji lotniczej regularnie współpracuje z przedstawicielami polskich i zagranicznych uczelni wyższych. W wyniku tej kooperacji przygotowujemy kompletne analizy teledetekcyjne. Wśród nich wymienić można takie, jak choćby: analiza dynamiki zmian pokrycia terenu, budowy i składów gatunkowych drzewostanów, identyfikacja upraw oraz ocena stanu zdrowotnego drzewostanów i upraw rolnych.

Nie ograniczamy się jednak wyłącznie do danych pozyskiwanych naszymi sensorami lotniczymi. Do opracowań wykorzystujemy również aktualne i archiwalne zobrazowania satelitarne. Pozwala to nam rozszerzyć asortyment opracowań o analizy wieloczasowe np. na potrzeby rolnictwa precyzyjnego. Dzięki temu możemy również zaoferować opracowania wykonane dla dużych powierzchni w bardzo krótkim czasie.

Z kolei dzięki zastosowaniu mobilnego skanowania laserowego mamy możliwość szybkiego i precyzyjnego inwentaryzowania zieleni miejskiej. Wykonanie pomiaru z wykorzystaniem samochodu pomiarowego pozwala na pozyskanie informacji o pełnej geometrii oraz lokalizacji drzew i krzewów. Umożliwia również określenie gatunków dzięki zastosowaniu zdjęć sferycznych. Dzięki tej technologii możemy zaoferować kompletny pomiar w bardzo krótkim czasie. W przypadku alei drzew może to być nawet kilkadziesiąt kilometrów bieżących w ciągu jednego dnia. Co jednak najważniejsze, korzystając z tej technologii możliwe jest mierzenie w obszarach, w których tradycyjne odbiorniki GNSS zawodzą.

Wreszcie opracowania uzupełnione o dane pozyskiwane z naziemnego skaningu laserowego oraz wyniki klasycznych pomiarów geodezyjnych stanowią pełną bazę informacji do skutecznego zarządzania i ochrony środowiska.

Głównym odbiorcą dedykowanych opracowań w postaci wysokorozdzielczych multispektralnych obrazów lotniczych, ortofotomap najczęściej w kanałach R G B, NIR, Red Edge i podczerwieni termalnej oraz danych wysokościowych z lotniczego skaningu laserowego są Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, firmy ubezpieczeniowe oraz inne instytucje związane w szczególności z gospodarowaniem i ochroną gruntów leśnych, rolnych i zieleni miejskiej.

Produkty dedykowane