GISPRO SA

GISPRO SA jest przedsiębiorstwem świadczącym specjalistyczne usługi w zakresie geomatyki, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji i kartografii, obsługi inwestycji oraz informatyki. Nasza oferta skoncentrowana jest na kompleksowych usługach obejmujących pozyskiwanie, przetwarzanie oraz analizę danych przestrzennych, obejmuje również wdrażanie rozwiązań i wsparcie w zarządzaniu informacją geoprzestrzenną.

Naszymi Klientami są podmioty z wielu gałęzi gospodarki: organy administracji publicznej, branża budowlana, przemysłowa, transportowa, ubezpieczeniowa, instytucje związane z ochroną środowiska, rolnictwem i gospodarką leśną.

Nasza wiedza, doświadczenie i potencjał dają nam możliwość wspierania naszych Klientów w realizacji ich ambitnych projektów, jak również codziennych zadań własnych. Szeroki zakres świadczonych usług pozwala nam pełnić rolę kluczowego partnera w dostarczaniu danych geoprzestrzennym i w istotny sposób przyczyniać się do ich sukcesów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dnia dzisiejszego rozwijamy własne nowe technologie geoprzestrzenne oraz realizujemy projekty badawczo-rozwojowe. Pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami przyczyniając się do kreowania technologii dnia jutrzejszego.

„Wpatrz się głęboko,

głęboko w przyrodę,

a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.”

– Albert Einstein

Misja

W obecnych czasach świat ulega dynamicznym zmianom. Postęp technologiczny, zmiany klimatu, degradacja środowiska, wszystko to wpływa na otaczającą nas rzeczywistość. Zmusza do podejmowania działań w skalach nieznanych nigdy wcześniej.

Zanieczyszczenie wytwarzane przez sektor energetyczny, przemysłowy i transport powodują potrzebę przebudowy gospodarek poprzez przejście na odnawialne źródła energii, modernizację instalacji przemysłowych oraz reorganizację transportu w kierunku środków niskoemisyjnych.

Zmiany klimatu powodują daleko idące konsekwencje dla środowiska naturalnego. Monitoring ekosystemów jest niezbędny do prowadzenia działań zaradczych i wspomagających. Pomagać powinien w podejmowaniu decyzji, jak skutecznie je chronić, aby służyły dla następnych pokoleń.

Zasoby naturalne wykorzystywane gospodarczo w wyniku działań rolniczych oraz gospodarki leśnej powinny być optymalnie eksploatowane, z możliwie najmniejszym wpływem na środowisko naturalne. Kluczowe jest ograniczenie środków chemicznej ochrony roślin oraz ilości stosowanych nawozów. Osiągnąć to można przez wdrażanie rozwiązań opartych na celowanych informacjach i analizach przestrzennych.

Nadrzędnym celem GISPRO jest wspomaganie procesów i działań zmierzających do zrównoważonego, neutralnego rozwoju. Nieodzownym ich elementem jest wiarygodna i kompletna informacja geoprzestrzenna o otaczającym nas środowisku. GISPRO za główny cel przyjmuje dostarczanie swoim Klientom kompletnych rozwiązań, analiz i narzędzi wspierających ich funkcjonowanie w niewiarygodnie szybko zmieniającym się świecie.

Strategia

Postawione przed nami cele determinują nasze działania. Zdajemy sobie sprawę z wagi naszej roli w procesach projektowych. Nasze produkty i usługi stanowią podstawę: planowania, projektowania, budowania oraz zarządzania. Rzetelność i wiarygodność naszych opracowań ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji wielu zadań gospodarczych.

Niezwykle ważne dla nas jest zwiększanie efektywności i dokładności naszych opracowań mając jednocześnie na uwadze zmniejszenie negatywnych skutków naszej działalności na środowisko naturalne. Odpowiadając na ciągle zmieniające się potrzeby naszych Klientów dostosowujemy naszą ofertę bazując na najnowocześniejszych technologiach i wiedzy naukowej. Inwestujemy w innowacyjne rozwiązania w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych przestrzennych. Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe w zakresie opracowywania technologii analiz zmian środowiskowych oraz nowoczesnych metod pomiarowych opartych o multisensoryczną fuzję danych.

Realizujemy nasze zadania pomimo napotykanych trudności. W zależności od potrzeb jesteśmy obecni na lądzie, w powietrzu, na i pod wodą oraz pod powierzchnią ziemi. Dostosowujemy narzędzia oraz technologie do potrzeb naszych Klientów. Podejmujemy się zadań trudnych, które wymagają bogatego doświadczenia interdyscyplinarnego. Dzięki rozbudowanemu zespołowi inżynierów o różnych specjalizacjach możemy im sprostać.

Za główne cel stawiamy sobie rozwój świadczonych usług, w szczególności w takich segmentach jak: administracja publiczna, infrastruktura, środowisko, rolnictwo i gospodarka leśna. Naszym priorytetem jest oferowanie usług i produktów kompletnych, spełniających oczekiwania naszych Klientów.

Historia

GISPRO zostało założone w roku 2006 w Szczecinie. Naszą działalność komercyjną rozpoczęliśmy pięcioosobowym zespołem, który jako jeden z nielicznych w Polsce odpowiadał za opracowanie topograficznych baz danych na potrzeby cyfryzacji opracowań kartograficznych. Uczestniczyliśmy we wszystkich etapach rozwoju i rozbudowy tego przedsięwzięcia, realizując zadania od standardu danych TBD do funkcjonującego obecnie BDOT10k.

W roku 2007 poszerzyliśmy zakres świadczonych usług o obsługę inwestycji infrastrukturalnych, dokładając swoją cegiełkę do powstania sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. Pierwszym tego typu projektem była obsługa geodezyjna budowy drogi ekspresowej S3 Szczecin Klucz – Pyrzyce. Następnie uczestniczyliśmy w budowach mi.in dróg ekspresowych i autostrad A1, S5 i S6. Od roku 2012 swoją ofertę rozszerzyliśmy o usługi w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej. Do dnia dzisiejszego uczestniczyliśmy w budowie lub modernizacji wielu fragmentów linii kolejowej E59 relacji Warszawa-Szczecin, czy też budowie kolejowego podejścia do Portu Morskiego Szczecin-Świnoujście. W roku 2018 weszliśmy w sektor inwestycji hydrotechnicznych obsługując m.in. budowę nabrzeża w Porcie Szczecin oraz budowa terminala kontenerowego na Nabrzeżu Fińskim w Szczecinie.

Milowym krokiem w rozwoju GISPRO była realizacja dwóch projektów inwestycyjnych. Były one wynikiem przyjętej strategii opierającej rozwój spółki na wdrażaniu innowacyjnych systemów pozyskiwania danych przestrzennych. Działania te przypadły na lata 2008-2009. Pierwszy projekt obejmował budowę i wdrożenie innowacyjnego na skalę europejską mobilnego systemu mapowania (MMS). Zbudowany on został poprzez zintegrowanie trzech skanerów laserowych, systemu inercyjnego, systemu GPS z samochodem. Umożliwiał on rejestrację w ruchu ponad miliona punktów na sekundę. Dzięki wdrożeniu tej technologii mogliśmy uczestniczyć w wielu ambitnych projektach. Jednym z pierwszych było wykonanie mapowania drogi krajowej nr 1 pomiędzy Łodzią i Częstochową. Co warte podkreślenia, nasz system umożliwił wykonanie wszystkich pomiarów bez konieczności wyłączania ruchu pojazdów. Wówczas jednym z kluczowych produktów było opracowanie numerycznego model asfaltu o kilkucentymetrowej rozdzielczości i subcentymetrowej dokładności wysokościowej.

Drugi projekt dotyczył wdrożenia innowacyjnej fotogrametrycznej platformy lotniczej. Zbudowany system bazuje na dwusilnikowym samolocie dostosowanym do montażu fotogrametrycznej kamery wielkoformatowej, lotniczego skanera topograficznego oraz karmy termalnej. Wdrożenie platformy obejmowało również budowę zespołu odpowiedzialnego za pełny zakres prac lotniczych i fotogrametrycznych oraz uruchomienia szeregu procedur bezpieczeństwa. Wysiłek jaki podjęliśmy pozwolił nam na istotny wzrost oferowanych usług. Dzięki tym działaniom staliśmy się jednym z liderów rynku fotogrametrycznego w Polsce. Potwierdzamy to, uczestnicząc w projektach istotnych dla rozwoju naszego kraju tj. opracowanie ortofotomap na potrzeby LPIS, dostarczanie opracowań wysokościowych na potrzeby budowy systemu przeciwdziałaniu powodziom ISOK.

W okresie tym rozszerzyliśmy naszą działalności na rynki zagraniczne. Opracowane i wdrożone technologie pozwoliły naszym inżynierom w sposób skuteczny rywalizować z firmami zachodnimi. Od tamtego czasu, z sukcesami zrealizowaliśmy wiele zamówień na rynkach zagranicznych w tym m.in. niemieckim, szwedzkim, czeskim, litewskim, szwajcarskim, a nawet portugalskim.

Następnym przełomowym okresem w naszej działalności był rok 2017. Nasza spółka współpracując z jednostkami naukowymi, zaangażowała się w przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe. Pierwszym projektem było opracowanie metodyki inwentaryzacji zasobów drzewnych z wykorzystaniem wysokorozdzielczej teledetekcji lotniczej. Na podstawie uzyskanych wyników rozpoczęliśmy prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającej wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności. Projekt zakończył się pełnym sukcesem w roku 2020. Jego efekty znacznie zwiększyły możliwości oferowanych przez nas usług w zakresie fotogrametrii, teledetekcji i analiz środowiskowych.

Od roku 2020 realizujemy prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem multimodalnego systemu mapowania na potrzeby śródlądowych i morskich dróg wodnych oraz obszarów eksploatacji. Opracowywana technologia ma integrować sensory pomiarowe działające w różnych środowiskach: lotniczym, lądowym i podwodnym, w celu uzyskania synergii pozyskiwanych danych. Wszystkie elementy nadwodne i podwodne będą mierzone jednocześnie, a uzyskiwane dane będą przetwarzane w półautomatycznych i automatycznych proces opartych m.in. o sztuczną inteligencję.

Wzrost udziału przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w działalności naszego przedsiębiorstwa skłonił nas w roku 2021 do założenia spółki celowej GISPRO Technologies Sp. z o.o. Jej działalność obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. Zadania statutowe są realizowane przy ścisłej współpracy z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi.

Od początku założenia GISPRO nieprzerwanie pracujemy nad rozwojem naszej spółki. Inwestujemy w najnowocześniejsze rozwiązania, opracowujemy własne innowacyjne technologie. Dbamy o to, aby nasze usługi spełniały najwyższe standardy. Obecnie działamy na wielu polach związanych z szeroko rozumianą geoinformacją. Świadczymy usługi w zakresie geodezji, geomatyki, fotogrametrii i teledetekcji lotniczej oraz naziemnej, obsługi inwestycji infrastrukturalnych oraz informatyki. Nasz zespół to już ponad 140 pracowników, w większości inżynierowie będący ekspertami, posiadający unikatową wiedzę i umiejętności.

Nasze wysiłki skierowane są na dalszy rozwój naszej spółki. Ufamy, że przywołana pokrótce historia stanowi jedynie preludium naszych dalszych działań, którymi będziemy się mogli podzielić już niebawem.

Zarząd i kierownictwo Spółki

Łukasz Jedynak
Prezes Zarządu

 Małgorzata Cielesz-Studencka
Dyrektor ds. Finansowo-Księgowych

Główna Księgowa

Marta Sieczkiewicz
D
yrektor Zakładu Fotogrametrii i Teledetekcji
Prezes Zarządu GISPRO Technologies Sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe

Grzegorz Szalast
Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu

Dawid Chodara
Dyrektor Zakładu Geomatyki i Teledetekcji
Naziemnej

Jacek Czyżyk
Dyrektor Zakładu Informatyki

Rafał Kowalski
Dyrektor Zakładu Geodezji i Katastru

 Karol Czeremcha
Dyrektor Zakładu Geodezji Inżynieryjnej