UE_RPZP.01.05.00-32-W041_21

GISPRO S. A. realizuje projekt pt.: „Wdrożenie technologii multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej umożliwiającej wielkopowierzchniową inwentaryzację roślinności” (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-W041/21).

 

Wartość projektu: 7 993 374,36 zł. Wartość dofinansowania 2 924 405,25 zł. Okres realizacji projektu: wrzesień 2022 – czerwiec 2023. 

Projekt obejmuje wdrożenie do użytku technologii zintegrowanego pomiaru spektralno-przestrzennego kanałami RGB+NIR+RE+LIDAR. W ramach projektu Zamawiający wprowadzi usługę inwentaryzacji i parametryzacji roślinności na obszarach zurbanizowanych (miejskie) oraz niezurbanizowanych (rozproszona zabudowa, tereny rolne, tereny leśne). Realizacja projektu spowoduje wdrożenie do działalności wyników zrealizowanych prac badawczych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. 

 

Zapytania ofertowe:

UE_POIR_2

GISPRO S. A. realizuje projekt pt.: „Dostosowanie modelu działalności przedsiębiorstwa i wdrożenie cyfryzacji procesów celem ograniczania zagrożeń i ryzyka zdrowotnego dla pracowników i klientów w warunkach pandemii, w tym COVID-19” (nr projektu: POIR.06.02.00-32-0115/21).

 

Wartość projektu: 299 250.00 zł. Wartość dofinansowania 254 362.50 zł. Okres realizacji projektu: październik 2022 – marzec 2023.

 

Projekt obejmuje dostosowanie modelu działalności przedsiębiorstwa i wdrożenie cyfryzacji procesów technologicznych i administracyjnych, celem ograniczania zagrożeń i ryzyka zdrowotnego dla  racowników i klientów, związanego z realizacją procesów gospodarczo-zawodowych w warunkach pandemii oraz związanych z pandemią obostrzeń, w tym COVID-19.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację).

 

Zapytania ofertowe:

GISPRO S. A. realizuje projekt pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem kompletnego, multimodalnego systemu mapowania na potrzeby śródlądowych i morskich dróg wodnych oraz obszarów eksploatacji” (nr projektu: POIR.01.01.01-00-1372/19).

 

Wartość projektu: 17 927 308,50 zł. Wartość dofinansowania 13 065 158,26 zł. Okres realizacji projektu: październik 2020 – marzec 2023

 

Projekt obejmuje opracowanie innowacyjnej, kompleksowej technologii multisensorycznej inwentaryzacji spektralno-przestrzennej na potrzeby rozwoju i zabezpieczenia śródlądowych oraz morskich dróg wodnych oraz obszarów eksploatacji, portami z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w oparciu o prototypową, zintegrowaną, multimodalną platformę pomiarową, zbudowaną z komponentów: pływającego oraz lotniczego.

Cel zostanie osiągnięty przez wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, stanowiących bezpośrednie rezultaty realizacji projektu, m. in.:

– innowacji procesowej – technologię multisensorycznej inwentaryzacji spektralno-przestrzennej,

– innowacji produktowej – prototyp multimodalnego systemu mapowania,

– innowacji produktowej (kluczowa) – usługę kompleksowego mapowania, tj. pomiaru, inwentaryzacji i monitoringu ŚiMDWiOE.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Zapytania ofertowe:

 

Szacowanie wartości zamówienia:

GISPRO Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności” (nr projektu: POIR.01.01.01-00-1071/17).

 

Wartość projektu: 24 396 677,35 zł. Wartość dofinansowania 16 911 345,43 zł. Okres realizacji projektu: październik 2018 – wrzesień 2020.

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii multisensorycznego lotniczego skanowania spektralno-przestrzennego poprzez integracje kanałów: RGB, NIR, RE oraz LIDAR na potrzeby wielkopowierzchniowej inwentaryzacji oraz parametryzacji lasów oraz pól Cel zostanie osiągnięty przez wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, stanowiących bezpośrednie rezultaty realizacji projektu:

– innowacji procesowej – technologii zintegrowanego pomiaru spektralno-przestrzennego,

– innowacji produktowej – prototypu lotniczego multisensora,

– innowacji produktowej (kluczowa) – usługi wielkopowierzchniowej inwentaryzacji i parametryzacji roślinności leśnej i rolnej.

 

Cel finalny stanowi opracowanie technologii wielokanałowej teledetecji lotniczej integrującej w/w kanały, umożliwiającej komplementarną inwentaryzację oraz parametryzację roślinności, w oparciu o skonstruowany w toku projektu prototyp multisensora.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Zapytania ofertowe:

 

Szacowanie wartości zamówienia:

 

DODATKOWE SZACOWANIE: