GISPRO S. A. realizuje projekt pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem kompletnego, multimodalnego systemu mapowania na potrzeby śródlądowych i morskich dróg wodnych oraz obszarów eksploatacji” (nr projektu: POIR.01.01.01-00-1372/19).

 

Wartość projektu: 17 927 308,50 zł. Wartość dofinansowania 13 065 158,26 zł. Okres realizacji projektu: październik 2020 – marzec 2023

 

Projekt obejmuje opracowanie innowacyjnej, kompleksowej technologii multisensorycznej inwentaryzacji spektralno-przestrzennej na potrzeby rozwoju i zabezpieczenia śródlądowych oraz morskich dróg wodnych oraz obszarów eksploatacji, portami z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w oparciu o prototypową, zintegrowaną, multimodalną platformę pomiarową, zbudowaną z komponentów: pływającego oraz lotniczego.

Cel zostanie osiągnięty przez wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, stanowiących bezpośrednie rezultaty realizacji projektu, m. in.:

– innowacji procesowej – technologię multisensorycznej inwentaryzacji spektralno-przestrzennej,

– innowacji produktowej – prototyp multimodalnego systemu mapowania,

– innowacji produktowej (kluczowa) – usługę kompleksowego mapowania, tj. pomiaru, inwentaryzacji i monitoringu ŚiMDWiOE.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Zapytania ofertowe:

 

Szacowanie wartości zamówienia:

GISPRO Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności” (nr projektu: POIR.01.01.01-00-1071/17).

 

Wartość projektu: 24 396 677,35 zł. Wartość dofinansowania 16 911 345,43 zł. Okres realizacji projektu: październik 2018 – wrzesień 2020.

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii multisensorycznego lotniczego skanowania spektralno-przestrzennego poprzez integracje kanałów: RGB, NIR, RE oraz LIDAR na potrzeby wielkopowierzchniowej inwentaryzacji oraz parametryzacji lasów oraz pól Cel zostanie osiągnięty przez wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, stanowiących bezpośrednie rezultaty realizacji projektu:

– innowacji procesowej – technologii zintegrowanego pomiaru spektralno-przestrzennego,

– innowacji produktowej – prototypu lotniczego multisensora,

– innowacji produktowej (kluczowa) – usługi wielkopowierzchniowej inwentaryzacji i parametryzacji roślinności leśnej i rolnej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Zapytania ofertowe:

 

Szacowanie wartości zamówienia:

 

DODATKOWE SZACOWANIE: