GISPRO
Wersja Polska English version

Tereny zurbanizowane

W naszej ofercie znajduje się tworzenie Trójwymiarowych Modeli Budynków dla obszarów całych miast lub ich fragmentów. Modele te są generowane na podstawie zdjęć lotniczych lub chmury punktów z Lotniczego Skaningu Laserowego, która w przypadku bardziej szczegółowych modeli może być uzupełniona o dane z Mobilnego Skaningu Laserowego, dla ekstrakcji szczegółów z elewacji budynków do poziomu LoD3 City GML.

Model Miasta 3D to numeryczne, trójwymiarowe odwzorowanie wybranych elementów przestrzeni miasta w przyjętym, przestrzennym układzie odniesienia. Podstawowe obiekty modelu miasta to budynki, budowle, sieci dróg i kolei, tereny leśne lub zadrzewione. Wszystkie obiekty są posadowione na Numerycznym Modelu Terenu.

Modele Miast 3D stanowią bardzo użyteczny produkt dla obszarów miejskich ze względu na swoje szerokie zastosowanie w zarządzanie, promocję miasta.

Wykorzystuje się je między innymi do:
  • planowania przestrzennego w zakresie sporządzania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • planowania oraz projektowania nowych inwestycji, z uwzględnieniem ich wpływu na istniejący już krajobraz, oraz wydawania pozwoleń na budowę
  • symulacji klęsk żywiołowych (powódź, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń chemicznych, trzęsienia ziemi itp.), tworzenia systemów szybkiego i skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe oraz planów ewakuacji ludności,
  • opracowywania map akustycznych, inaczej map emisji hałasu, które zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE muszą być stworzone dla wszystkich miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Wykonuje się je w celu graficznego wykreślenia rozkładu pola akustycznego na danym obszarze. Istotnym elementem wykorzystywanym przy tworzeniu mapy akustycznej jest model geometryczny analizowanego terenu. Powinien on uwzględniać lokalizację: źródeł hałasu, obiektów ekranujących hałas (budynki, budowle, ekrany, nasypy, skarpy, pasy gęstej zieleni) oraz topografię terenu. Dokładność mapy akustycznej zależy w dużym stopniu od dokładności zastosowanego modelu geometrycznego terenu. Trójwymiarowy Model Miasta utworzony ze zdjęć lotniczych lub lotniczego skaningu laserowego (LiDAR) pozwala na uzyskanie bardzo dokładnej mapy akustycznej.
  • opracowywania map nasłonecznienia (ang. Solar Maps), tj. map przedstawiających prognozowane nasłonecznienie słoneczne dachu określone na podstawie Modelu Salda Promieniowania. Modelowanie takie wykorzystuje, oprócz danych meteorologicznych dane przestrzenne uzyskane na podstawie zdjęć lotniczych oraz Modelu Miasta 3D.Nasłonecznienie pojedynczego dachu jest określone  przy wykorzystaniu danych o orientacji i nachyleniu dachu, elementach na nim umieszczonych zmniejszających powierzchnię na której można umieścić kolektor słoneczny oraz o sąsiednich obiektach (budynki, drzewa) powodujących zacienienie. 
  • telekomunikacji w zakresie planowania, rozbudowy sieci telekomunikacyjnej. Trójwymiarowy Model Zabudowy wraz z Numerycznym Modelem terenu pozwala na ocenę wydajności rozprzestrzeniania się fal radiowych, co ma kluczowe znaczenie przy wyborze najlepszej lokalizacji przekaźników i stacji bazowych.
  • promocji miasta poprzez udostępnienie modelu 3D w Internecie, stworzenie wizualizacji zabudowy miasta, wzbogacenie modelu o informację opisową np. o zabytkowy charakter budynku. Taka prezentacja pozwala właściwie zaprezentować walory miasta, co z kolei może zwiększyć ruch turystyczny oraz zachęcić potencjalnych inwestorów.


Zobacz także oferty dla:
dróg, kolei, geodezji, kartografii, energetyki, gospodarki wodnej, obsługi inwestycji, przemysł wydobywczy, tereny zurbanizowane, architektury i archeologii, lasów i ochrony środowiska