GISPRO
Wersja Polska English version

Przemysł wydobywczy

Nowoczesne technologie skanowania laserowego oraz fotogrametrii lotniczej pozwalają na bardzo dokładne:
 • oszacowanie objętości urobku,
 • modelowanie w 3D kształtu wykopaliska,
 • monitorowanie zmian w czasie
Pomiar hałd kruszywa przeprowadzony może być poprzez pomiar skanerem statycznym na liczbie stanowisk zależnych od wielkości hałdy lub w przypadku możliwości swobodnego przejazdu stosujemy mobilny skaning laserowy (ang. Mobile Laser Scanning, MLS). Dla owiększych obiektów takich jak kopalnie odkrywkowe zalecamy znakomicie sprawdza się lotniczy skaning laserowy (ang. Airborne Laser Scanning). W wyniku pomiaru powstaje chmura punktów reprezentującą hałdę/pryzmę wraz z powierzchnią odniesienia oraz obiektami sąsiednimi.

W wyniku pomiaru w sposób automatyczny uzyskujemy wysokiej dokładności model 3D hałdy i powierzchni odniesienia, dzięki czemu możemy dokonać łatwych obliczeń objętości obiektu z dokładnością poniżej 1% (dla pomiarów statycznych i mobilnych  nawet < 0.5%).

Zalety zastosowania statycznego skaningu laserowego w górnictwie:
 • prostota obsługi skanera i geometrycznych układów pomiarowych, podobieństwo do stosowanych powszechnie instrumentów pomiarowych, w odróżnieniu od systemów opartych na fotogrametrii;
 • błyskawiczne ustawienie instrumentu w terenie, brak konieczności kalibracji;
 • brak konieczności markowania punktów osnowy na hałdach, co stanowi podstawową zaletę pod względem bezpieczeństwa;
 • brak zależności od warunków świetlnych (możliwość przeprowadzania pomiarów po zmroku);
 • możliwość pomiaru gęstej chmury punktów bez względu na występowanie punktów charakterystycznych na powierzchni hałdy;
 • liczba stanowisk znacznie (co najmniej 2 razy) mniejsza niż przy zastosowaniu fotogrametrii bliskiego zasięgu;
 • możliwość natychmiastowego sprawdzenia pozyskanych danych, co gwarantuje kompletność produktu uzyskanego w trakcie jednej sesji pomiarowej;
 • uzyskanie wysokiej dokładności, relatywna dokładność punkt-do-punktu mniejsza niż 30mm, dokładność absolutna zależna od wymagań projektu.
 • obiekt jest kompletnie odwzorowany, bez względu na stopień skomplikowania struktury hałdy, wyrobiska – co więcej czas pomiaru jest stały dla stanowiska, w odróżnieniu od pomiaru tachimetrem, gdzie czas na stanowisku jest zależny od ilości punktów charakterystycznych na powierzchni.
Możliwość zastosowania do:
 • Okresowego skanowania laserowego wyrobiska i hałd w celu obliczenia objętości składowanego kruszywa, ilości wydobywanego materiału, monitorowania produktywności wydobywania;
 • Modelowania wymiarów i możliwości maszyn i urządzeń np. określenie pojemności koparki i naczynia urabiającego, tak uzyskane dane mogą być wykorzystane do określenia optymalnego wykorzystania sprzętu i maksymalizacji wydobycia.
 • Sekwencyjnego pomiaru wyrobiska w celu zbadania stabilności ścian, która jest istotna dla bezpieczeństwa;
 • Pomiaru budynków i budowli przyległych do wyrobiska, w celu zbadania występowania osiadań, przemieszczeń, pęknięć.


Zobacz także oferty dla:
dróg, kolei, geodezji, kartografii, energetyki, gospodarki wodnej, obsługi inwestycji, przemysł wydobywczy, tereny zurbanizowane, architektury i archeologii, lasów i ochrony środowiska