Zapytanie ofertowe nr ZO005-2018-1.1.1_POIR:

dotyczące wyboru dostawcy fabrycznie nowego samolotu (1 sztuka).

 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza do składnia ofert na wybór dostawcy fabrycznie nowego samolotu (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr ZO005-2018-1.1.1_POIR (wersja polskojęzyczna)

Zapytanie ofertowenr ZO005-2018-1.1.1_POIR (wersja anglojęzyczna)

Załączniki do zapytania ofertowego nr ZO005-2018-1.1.1_POIR (wersja polskojęzyczna)

Załączniki do zapytania ofertowego nr ZO005-2018-1.1.1_POIR (wersja anglojęzyczna)

 

Treść zapytania ofertowego jest również dostępna na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

Informacja o projekcie:

GISPRO Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności” (nr projektu: POIR.01.01.01-00-1071/17).

 

Wartość projektu: 24 396 677,35 zł. Wartość dofinansowania 16 911 345,43 zł. Okres realizacji projektu: październik 2018 – wrzesień 2020.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.