Mapa do celów prawnych to specjalistyczne opracowanie kartograficzne, wykonane przez geodetę uprawnionego z zakresu 2, które przedstawia przebieg granic opracowywanej nieruchomości, potrzebne dane z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków. Na potrzeby podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych sporządza się mapy do celów prawnych, którymi są m.in.:

  • mapy z projektem podziału nieruchomości, sporządzone na podstawie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami,
  • mapy z projektem scalenia i podziału nieruchomości, sporządzone na podstawie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami,
  • inne mapy z projektem podziału nieruchomości, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami,
  • mapy z projektem scalenia gruntów,
  • mapy z projektem wymiany gruntów,
  • mapy klasyfikacyjne,
  • mapy gruntów objętych wnioskiem w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia, zwane dalej „mapami do zasiedzenia”,
  • mapy do ustalenia służebności gruntowych,
  • inne opracowania geodezyjne do celów prawnych,
  • rejestry lub wykazy zawierające dane dotyczące gruntów lub ich części składowych.