GISPRO
Wersja Polska English version

Kolej

Nasza oferta dla sektora kolejowego oparta jest o te same technologie co dla sektora drogowego, sprawdzające się na wszelkich obiektach liniowych:
 • Skaning laserowy: statyczny (TLS), mobilny (MLS) i lotniczy (ALS),
 • Fotogrametria naziemna, mobilna (MMS) i lotnicza,
 • Pomiaramy georadarowe (GPR - Ground Penetrating Radar),
 • Tradycyjnymi zespołami pomiarowymi obsługującymi inwestycje kolejowe,
Każda z wspomnianych powyżej technologii pozwala na opracowywanie produktów przydatnych na etapach studium wykonalności, projektowania, budowy, pomiarów powykonawczych czy monitoringu obiektów kolejowych. Rozwiązania i opracowania GISPRO pozwalają nie tylko na usprawnienie procesów planowania, utrzymania i modernizacji kolei ale przede wszystkim gwarantują maksymalne bezpieczeństwo. Przeprowadzamy inwentaryzację i pomiar obiektów infrastruktury kolejowej bez inwazyjnie i bez zakłócania czy wstrzymywania ruchu - systemami mobilnymi lub lotniczymi.

Wykonujemy:
 • Mobilny skaning laserowy odniesiony do układów absolutnych (bezwzględnych) i relatywnych (względnych) jak np. układ osi torów.
 • Automatyczne analizy skrajni wykonywane na chmurze punktów, raportowanie miejsc kolizji z uwzględnieniem dowolnych kształtów obiektów ponadgabarytowych i stref buforowania.
 • Dokładne mapy 3D bliskiego otoczenia torów (trakcji, semafory, torowiska, perony, tunele itp.) w układach absolutnych (geodezyjnych) czy relatywnych (np. osi toru).
 • Numerycznych Modeli Terenu o absolutnej dokładności wysokościowej nawet 1 cm.
 • Mapy 3D i mapy do celów projektowych metodami fotogrametrii lotniczej i mobilnego skanowania laserowego czy integracji obu wspomnianych metod z pomiarami terenowymi (uzupełniającymi).
 • Wysokorozdzielcze zdjęcia lotnicze i ortofotomapy służące jako podkład do celów projektowych czy STEŚ (Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe).
 • Bilansy mas ziemnych w oparciu o dane z mobilnego i lotniczego skaningu laserowego oraz nowo projektowane odcinki,
 • Bazy danych i ewidencję obiektów kolejowych,
 • Obsługę budowy inwestycji kolejowych, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary powykonawcze, uzupełniające itd.
 • Pomiary georadarowe - rozróżnianie warstw podtorza, wczesna diagnostyka i wykrywanie miejsc słabych lub zagrożonych,
 • Mapy hałasu, mapy akustyczne,
 • Wizualizacje 3D pasa kolejowego i otoczenia,
 • Pomiar współrzędnych geodezyjnych i opis elementów infrastruktury kolejowej,
 • Fotorealistyczne modele 3D,
 • Mapy tematyczne 2D obiektów kolejowych np. oznakowania pionowego i poziomego,

Istotną zaletą naszych usług jest maksymalna minimalizacja prac terenowych, automatyzacja procesów obliczeniowych i bezinwazyjny mobilny pomiar (bez wstrzymania ruchu czy prac na obiekcie.

Nasze produkty i opracowania charakteryzują się o wiele większym potencjałem informacyjnym od tradycyjnych pomiarów geodezyjnych i wykonywane są nie tylko szybciej ale i dokładniej.

Zobacz także oferty dla:
dróg, kolei, geodezji, kartografii, energetyki, gospodarki wodnej, obsługi inwestycji, przemysł wydobywczy, tereny zurbanizowane, architektury i archeologii, lasów i ochrony środowiska