GISPRO
Wersja Polska English version

Wykonamy ortofotomapę Warszawy

Podpisaliśmy umowę na wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej cyfrowej ortofotomapy dla obszaru m.st. Warszawy w granicach administracyjnych, poszerzonego o obrzeża. Zlecenie wykona konsorcjum firm Gispro Sp. z o.o.,  Geomar SA oraz OPGK Geomap Sp. z o.o. za kwotę 395,3 tys. zł brutto.

19Przestrzenny zakres opracowania obejmuje obszar odpowiadający 461 arkuszom mapy w skali 1:2000 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "PUWG 2000", co stanowi powierzchnię 737,6 km2. Dla tego obszaru zostaną wykonane fotogrametryczne cyfrowe zdjęcia lotnicze (o wielkości piksela terenowego < 0,10m), a następnie na ich podstawie zostanie opracowana cyfrowa ortofotomapa (w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "PUWG 2000" i układzie lokalnym "Warszawa 25"?). Nalot planowany jest na przełomie marca i kwietnia w okresie przed wegetacją roślinności.