GISPRO
Wersja Polska English version

Drogi

Nasza oferta dla sektora drogownictwa oparta jest o technologie:

 • Skanowania laserowego: statycznego (TLS), mobilnego (MLS) i lotniczego (ALS) 
 • Fotogrametrii naziemnej, mobilnej (MMS) i lotniczej,
 • Pomiarów georadarowch (GPR - Ground Penetrating Radar),
 • Tradycyjne zespoły pomiarowe obsługujące inwestycje drogowe i mostowe,

Każda z wspomnianych powyżej technologii pozwala na opracowywanie produktów przydatnych na etapach projektowania, budowy, pomiarów powykonawczych czy monitoringu obiektów drogowych. Rozwiązania i opracowania GISPRO pozwalają nie tylko na usprawnienie procesów planowania, utrzymania i modernizacji dróg ale przede wszystkim gwarantują maksymalne bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przeprowadzamy inwentaryzację i pomiar obiektów infrastruktury drogowej bez zakłócania czy wstrzymywania ruchu ulicznego - systemami mobilnymi lub lotniczymi.


Posiadamy bogate doświadczenia i referencję z zakresu:

 • Wykonywania pomiarów pod mapy do celów projektowych
 • Mobilnego skanowania laserowego Autostrad, dróg krajowych, powiatowych i gminnych w celu pozyskania Numerycznych Modeli Terenu jezdni o dokładności wysokościowej od 1 cm.
 • Wykonania map 3D metodami fotogrametrii lotniczej i mobilnego skanowania laserowego czy integracji obu wspomnianych metod.
 • Wykonywania ortofotomap do celów projektowych i STEŚ (Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe) o terenowej rozdzielczości od 3 cm
 • Wykonywania bilansu mas ziemnych w oparciu o dane z mobilnego i lotniczego skaningu laserowego
 • Wykonywaniu baz danych i ewidencji dróg i obiektów mostowych dla zarządców dróg,
 • Obsługi budowy inwestycji drogowych mostowych i pomiarów sytuacyjno wysokościowych, pomiarów po-wykonawczych, uzupełniających itd.


Ponadto oferujemy również:

 • Pomiary georadarowe - rozróżnianie warstw asfaltu, struktury dróg, wykrywanie infrastruktury podziemnej, wczesna diagnostyka, wykrywanie miejsc słabych,
 • Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg wraz z dokumentacją fotograficzną
 • Pomiary głębokości kolein, określanie stopnia zniszczeń i pęknięć nawierzchni dróg,
 • Mapy hałasu, mapy akustyczne,
 • Wizualizacje 3D pasa drogowego i otoczenia,
 • Pomiar współrzędnych geodezyjnych i opis elementów infrastruktury drogowej,
 • Modele 3D dróg, terenu i architektury otaczającej wykonane na podstawie technologii skanowania laserowego (LiDAR),
 • Bazy danych geograficznych obiektów liniowych,
 • Mapy tematyczne obiektów drogowych np. oznakowania pionowego i poziomego

Istotną zaletą naszych usług jest maksymalna minimalizacja prac terenowych, automatyzacja procesów obliczeniowych i bezinwazyjny  mobilny pomiar (bez wstrzymania ruchu czy prac na obiekcie).

Nasze produkty i opracowania charakteryzują się o wiele większym potencjałem informacyjnym od tradycyjnych pomiarów geodezyjnych i wykonywane są nie tylko szybciej ale i dokładniej.

Zobacz także oferty dla:
dróg, kolei, geodezji, kartografii, energetyki, gospodarki wodnej, obsługi inwestycji, przemysł wydobywczy, tereny zurbanizowane, architektury i archeologii, lasów i ochrony środowiska