GISPRO
Wersja Polska English version

Architektura i archeologia

 

Opracowania naziemne:
Nasze skanery laserowe umożliwiają wykonanie trójwymiarowych pomiarów obiektów zabytkowych, stanowisk archeologicznych, czy nawet całych krajobrazów. Integracja danych pomiarowych ze zdjęciami zapewnia wysoką jakość dostarczanych przez nas produktów wśród, których znajdują się m.in.:

 • szczegółowy trójwymiarowy model obiektu,
 • ortoobrazy elewacji,
 • panoramy fotograficzne pomieszczeń,
 • wizualizacje budynku,
 • wirtualne spacery,
 • narzędzia do prezentowania chmury punktów on-line.


Inwentaryzacja i dokumentacja architektoniczna oraz konserwatorska zabytków obejmująca rzuty wszystkich kondygnacji, widoki elewacji, przekroje pionowe, ortoobrazy, trójwymiarową chmurę punktów dla pomieszczeń oraz detali architektonicznych.

Inwentaryzacja zespołów urbanistycznych, zespołów zieleni i obiektów architektury przedstawiająca stan aktualny obiektu oraz będąca materiałem wyjściowym do dalszych opracowań badawczych, projektowych, czy technicznych.

Inwentaryzacja archeologiczna obejmująca dokumentację prac wykopaliskowych, pojedynczych stanowisk/obiektów, bądź też całych ich kompleksów przedstawionych w postaci chmury punktów, wyrysów wektorowych, czy map sytuacyjno-wysokościowych.

Główne zalety opracowań na bazie skanowania laserowego:

 • szybkość - skaner laserowy kilkakrotnie zmniejsza czas pomiaru terenowego,
 • nieinwazyjność - pomiar nie powoduje zniszczeń obiektu,
 • większa szczegółowość i dokładność - pokrycie punktami pomiarowymi całej powierzchni obiektu dostarcza pełnej informacji o jego kształcie,
 • łatwość przechowywania danych - raz pozyskana chmura punktów może być wielokrotnie interpretowana i wykorzystywana,
 • niższe koszty - krótszy czas opracowania znacząco redukuje cenę.

 

Georadar, który posiadamy umożliwia skuteczną identyfikację obiektów znajdujących się pod powierzchnią gruntu. Posiadana przez nas konfiguracja anten pozwala skutecznie i szybko lokalizować relikty zabudowy (np. fundamenty, mury, tunele), badać pojedyncze obiekty archeologiczne, jak również rozpoznawać strukturę przestrzenną całych stanowisk archeologicznych.

 

Opracowania lotnicze:
Lotniczy skaning laserowy umożliwia generowanie dokładnych modeli terenu tzw. NMT (Numeryczny Model Terenu) zarówno dla obszarów otwartych, jak również zalesionych. Wykorzystywana przez nas technologia LiDAR (ang. Light Detection and Ranging) umożliwia wykrywanie obiektów archeologicznych posiadających własną formę terenową, takich jak np. kurhany, grodziska, trakty komunikacyjne, układy pól itp. Jest ona niezastąpiona w prospekcji dużych obszarów.

Wykonywane przez nas specjalistyczne analizy wizualne NMT (m.in. Local Relief Model, Principal Component Analysis, Sky-View Factor) umożliwiają rejestrowanie najmniejszych zmian antropogenicznych w mikrorzeźbie terenu. W zależności od potrzeb i możliwości świadczymy usługi w zakresie zorganizowania dedykowanych nalotów, bądź też zgodnego ze standardami archeologicznymi opracowania danych pozyskanych w ramach rządowego projektu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami).

W zależności od potrzeb możemy również dokonać integracji pomiarów wykonanych skanerem naziemnym z opracowaniami lotniczymi. Otrzymane w ten sposób produkty będą szczegółowo przedstawiać obiekt/stanowisko w szerokim kontekście środowiskowym.


Zobacz także oferty dla:
dróg, kolei, geodezji, kartografii, energetyki, gospodarki wodnej, obsługi inwestycji, przemysł wydobywczy, tereny zurbanizowane, architektury i archeologii, lasów i ochrony środowiska

rektorat