GISPRO
Wersja Polska English version

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO_002-2017-1.1.1_POIR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO_002-2017-1.1.1_POIR:

W związku z planowaną realizacją projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Gispro Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO_002-2017-1.1.1_POIR.

Załączniki:                                                        

- ZO_002-2017-1.1.1_POIR.pdf

- ZO_002-2017-1.1.1_POIR_wzor_oferty.doc

dodatkowa informacja:
Zamawiający zgodnie z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści zapytania ofertowego ZO_002-2017-1.1.1_POIR od Oferentów informuje, iż w pkt. III „Opis przedmiotu zamówienia” wystąpił błąd w treści:
- jest: „D3 – Powtórzenie zadania B3 dla obszarów z D1.”
- powinno być: „D3 – Powtórzenie zadania B4 dla obszarów z D1.”
Przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na charakter zamówienia, tym samym Zamawiający nie wydłużył terminu składania ofert (zgodnie z pkt. IX.2 Zapytania ofertowego).

WYBÓR WYKONAWCY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr ZO_002-2017-1.1.1_POIR Gispro Sp. z o.o. przedstawia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

- ZO_002-2017-1.1.1_POIR_protokol